Разработване на активни съставки

Разполагаме със свръхмодерна инфраструктура, необходима за разработване както на традиционни, така и на т. нар. високо активни (ВА) активни субстанции. По отношение на високо активните субстанции нашите служители са изцяло отделени от веществата по време на работа и използват специални ръкавици при боравене с инструментите и оборудването - което е поставено в прозрачни затворени изолатори. Съвременната установка с изолаторите осигурява удобна и безопасна работна среда, а същевременно защитаваме околната среда със затворена система за събиране и елиминиране на отпадъци.

Анализ на интелектуална собственост – IP анализ
Целта на този процес е да се проучи информацията, налична в професионални публикации, заявки за патенти и издадени патенти - по този начин да се научи за текущите ограничения, свързани с правото на собственост.
Повече информация
Целта на този процес е да се проучи информацията, налична в професионални публикации, заявки за патенти и издадени патенти - по този начин да се научи за текущите ограничения, свързани с правото на собственост.
Повече информация
Знаеше ли?
Пускане на видеоклип
1
Пускане на видеоклип
Разработване на активни вещества в лабораторен мащаб
Целта е да се подберат генерични активни вещества, които са подходящи за разработване от гледна точка на правата на индустриална собственост, токсикология и технология и да се разработят синтетични процеси за производство на тези активни вещества.
Повече информация
Целта е да се подберат генерични активни вещества, които са подходящи за разработване от гледна точка на правата на индустриална собственост, токсикология и технология и да се разработят синтетични процеси за производство на тези активни вещества.
Повече информация
Знаеше ли?
2
Аналитични изследвания на активни вещества
Целта им е да се анализира химичната структура, физичните характеристики, чистотата и стабилността на подбраните кандидати за активни вещества и да се избере най-подходящата форма за по-нататъшно разработване въз основа на тези данни. В хода на разработването на активното вещество се налага постоянно разработване и на аналитични методи, успоредно с мащабирането и финализирането на производствения процес. Накрая се избистря набор от аналитични методи, който е подходящ за цялостното описание на качеството на активното вещество. Тези аналитични методи ще бъдат използвани в качествения контрол и представянето на продукта.
Повече информация
Целта им е да се анализира химичната структура, физичните характеристики, чистотата и стабилността на подбраните кандидати за активни вещества и да се избере най-подходящата форма за по-нататъшно разработване въз основа на тези данни. В хода на разработването на активното вещество се налага постоянно разработване и на аналитични методи, успоредно с мащабирането и финализирането на производствения процес. Накрая се избистря набор от аналитични методи, който е подходящ за цялостното описание на качеството на активното вещество. Тези аналитични методи ще бъдат използвани в качествения контрол и представянето на продукта.
Повече информация
Знаеше ли?
Пускане на видеоклип
3
Пускане на видеоклип
Изготвяне на заявлението за патент
Ако развойната дейност доведе до иновация, например нова форма на активно вещество или процес, който е ценен от гледна точка на правата на индустриална собственост, е важно да си осигурим патентна защита, за да повишим конкурентносбособността си.
Повече информация
Ако развойната дейност доведе до иновация, например нова форма на активно вещество или процес, който е ценен от гледна точка на правата на индустриална собственост, е важно да си осигурим патентна защита, за да повишим конкурентносбособността си.
Повече информация
Знаеше ли?
4
Мащабиране на производството на активни субстанции
Целта на мащабирането е да се анализират факторите, които засягат физичното/химичното качество по време на мащабирането на производствения процес, да се изследват праховите технически процедури, да се оптимизира процесът и да се определят характеристиките на крайния продукт. Започвайки от размер на партидата от лабораторен мащаб, количеството вещество постепенно се увеличава до количеството на промишлена партида - т. е. размера за промишлено производство.
Повече информация
Целта на мащабирането е да се анализират факторите, които засягат физичното/химичното качество по време на мащабирането на производствения процес, да се изследват праховите технически процедури, да се оптимизира процесът и да се определят характеристиките на крайния продукт. Започвайки от размер на партидата от лабораторен мащаб, количеството вещество постепенно се увеличава до количеството на промишлена партида - т. е. размера за промишлено производство.
Повече информация
Знаеше ли?
Пускане на видеоклип
5
WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox