Правна информация

Правна информация

Условия за ползване на уебсайта на “Егис Фармасютикълс“ (Egis Pharmaceuticals Ltd.) (наричан по-долу за краткост „Уебсайт“)

Като посещавате Уебсайта, Вие се съгласявате да спазвате разпоредбите на Закона за защита на личните данни и публичността на данните от обществен интерес, Закона за авторското право и други приложими закони и разпоредби.

Като осъществявате достъп до съдържанието на Уебсайта, четете го и разглеждате страниците му, Вие се съгласявате със съдържащите се тук условия за ползване без каквито и да е ограничения или запазени права.

Като използвате Уебсайта, Вие приемате условията за ползване, независимо дали сте ги прочели или не. Непознаването на условията не освобождава потребителите от отговорност. За “Егис Фармасютикълс“ е изключително важно да защити данните, предоставени от потребителите на Уебсайта, да гарантира правото на посетителите на информационно самоопределение и да осигури безопасно разглеждане, за което е предприело необходимите технически, охранителни и организационни мерки.

Още за обработването на лични данни от “Егис Фармасютикълс“ можете да прочете тук: https://hu.egis.health/adatvedelem.

Ограничаване на отговорността

Посетителите и потребителите на услугата на “Егис Фармасютикълс“ приемат, че:

·            посещението и използването на Уебсайта за каквито и да е цели е единствено по тяхна преценка, на техен риск и отговорност, какво и че всякаква информация, изтеглена или получена от Уебсайта, се използва от тях доброволно по тяхна собствена преценка и единствено на техен риск;

·             “Егис Фармасютикълс“ и създателите и операторите на Уебсайта не носят отговорност за каквито и да е грешки, накърняване или вреди, които може да възникнат във връзка с посещението на нашия Уебсайт;

·            “Егис Фармасютикълс“ не носи отговорност за никакви преки или косвени загуби, вреди или разходи, настъпили заради неправилно функциониране или прекъсване на Уебсайта или свързани със съдържанието и данните на Уебсайта и друга информация, налична на него или чрез него, включително, но не само по отношение на тяхната точност, актуалност, цялост, валидност, годност за определена цел, надеждност или правилност;

·            “Егис Фармасютикълс“ си запазва правото периодично и без предизвестие да променя съдържанието на Уебсайта или да преустановява или прекъсва услугите си или част от тях;

·            Уебсайтът може да съдържа линкове към други уебсайтове, чиято използваемост се следи от “Егис Фармасютикълс“, но последното отхвърля всякаква отговорност за съдържанието им, както и за евентуални накърняване или вреди, възникнали заради него;

·            Цялото съдържание, публикувано на Уебсайта, е само с информационна цел и при никакви обстоятелства не представлява съвет или препоръка, нито може да служи за основа за взимане на решения или предприемане на действия, включително, но не само медицинската информация, която не може да замести надлежната консултация с медицински специалист, придружена от подробна информация.

Авторски права и информация за посетители

Цялата информация на Уебсайта, включително цялата информация относно общия дизайн и тон на сайта, както и изображенията и текстовото съдържание са защитени от закони за авторските права и индустриалната собственост. Съответните права са изключителна собственост на “Егис Фармасютикълс“.

Можете за изтегляте информация от Уебсайта на “Егис Фармасютикълс“ и да я показвате под каквато и да е форма, но само за лична употреба в съответствие с разпоредбите на Закона за авторските права, като тя не следва пряко или косвено да се използва с цел генериране или увеличаване на финансови приходи. Всякакви информация и данни, използвани по този начин, следва да бъдат придружени от съответните съобщения за авторските права и други права върху интелектуална собственост. Ако се цитират литература или научни разработки, които са за свободно ползване на сайта, следва да се посочат източникът и авторът на работата.

Ниво Вие, нито които и да е трети страни имате право да използвате или да изменяте, било то изцяло или частично, съдържанието на Уебсайта с цел публичност или за каквито и да  е търговски цели без предварителното писмено съгласие на “Егис Фармасютикълс“.

Никаква част от информацията относно търговски марки, патенти, други права на собственост и продукти, съдържаща се на портала на Уебсайта, включително информация, достъпна чрез линкове, не следва да се тълкува като предоставено Ви право или лиценз (право на ползване). “Егис Фармасютикълс“ не предоставя и не прехвърля каквито и да е права на посетителите на Уебсайта.

Имената, търговските наименования и имената на домейни, налични на настоящия Уебсайт, са собственост на “Егис Фармасютикълс“ и си запазваме всички права върху тях, а те не следва да се използват за стопански цели.

“Егис Фармасютикълс“ не дава гаранции за информацията, притежавана от трети страни – за използването и изтеглянето на подобна информация се изисква съгласието на притежаващата я трета страна.

Съдържанието на Уебсайта и публикуваната на него информация постоянно се следят с цел филтриране на информация, която не съответства на етичните принципи, защитата правата на трети страни и прилагането на законите и разпоредбите. Операторът на Уебсайта има право да изтрие всякакво неразрешено съдържание. Докато използвате Уебсайта, се съгласявате да не публикувате данни или информация, които противоречат на закона. Освен това приемате, че носите отговорност за вреди във връзка с току що казаното.

С изключение на линкове към началната ни страница строго се забранява да се копират линкове или да се правят фреймове (рамки) на страниците без нашето предварително съгласие.

Уебсайтът се контролира и поддържа от “Егис Фармасютикълс“ (Будапеща 1106, бул. „Керестури” 30-38).

Лице от персонала, отговорно за функционирането на Уебсайта: Dóra Mező, e-mail: mailbox@egis.hu

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox